Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay

Lượt xem:

SỞ GD VÀ ĐT ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT ĐĂK GLONG CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số:         /KH-THPTĐGL Đăk Glong, ngày 30  tháng 01 năm 2021     KẾ HOẠCH Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay —– Thực hiện Công văn số 152/SGDĐT-GDTXCTTT, ngày 29/01/2021 của Sở GD và ĐT [...]
Kế hoạch công tác tuần 21 (từ 25-31/1/2021)

Kế hoạch công tác tuần 21 (từ 25-31/1/2021)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tuần 17 (từ 28/12/2020-2/1/2021)

Kế hoạch công tác tuần 17 (từ 28/12/2020-2/1/2021)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tuần 16 (từ 21-26/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần 16 (từ 21-26/12/2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tuần 15 (từ 14/12 đến 19/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần 15 (từ 14/12 đến 19/12/2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tuần 14 (từ 7-13/12/2020)

Kế hoạch công tác tuần 14 (từ 7-13/12/2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động tuần 13 (từ ngày 30/11- 6/12)

Kế hoạch hoạt động tuần 13 (từ ngày 30/11- 6/12)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch công tác tuần 12 (từ ngày 23/11- 29/11/2020)

Kế hoạch công tác tuần 12 (từ ngày 23/11- 29/11/2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động tuần thứ 11 (từ 16/11- 21/11/2020)

Kế hoạch hoạt động tuần thứ 11 (từ 16/11- 21/11/2020)

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »