Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/TTr- ĐGL 26/12/2022 Tờ trình, Tờ trình phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP
15/TTr-ĐGL 26/12/2022 Tờ trình, Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81