Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01 01/10/2018 Kế hoạch, Kế hoạch công đoàn tháng 10
Số: 33/KH-ĐGL 28/09/2018 Kế hoạch,
02 14/09/2018 Kế hoạch,
KH-ĐGL 15/06/2018 Kế hoạch, Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên CBQL và GV năm học 2018-2019