Nguyễn Đình Hào
 • Nguyễn Đình Hào
 • BCH Công Đoàn
 • TPCM
 • 0905343573
 • dinhhao.nguyen255@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ
Võ Văn Anh
 • Võ Văn Anh
 • BCH Công Đoàn
 • TPCM
 • 0938654779
 • voanhdakglong@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm sinh học
Võ Công Thìn
 • Võ Công Thìn
 • BCH Công Đoàn
 • Giáo viên Địa lí, Chủ tịch công đoàn
 • 0981171234
 • vothin.c3@gmail.com.vn
 • Cử nhân sư phạm Địa lí,
Trịnh Thị Hằng
 • Trịnh Thị Hằng
 • BCH Công Đoàn
 • Kế Toán - TT
 • 0948000507
 • trinhhangktdgl@gmail.com
 • Trung cấp kế toán
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • BCH Công Đoàn
 • Nhân viên Thiết bị
 • 0979797174
 • hongnhung237@gmail.com
 • Cử nhân Kỹ thuật - Công nghệ
Phạm Thị Hương
 • Phạm Thị Hương
 • BCH Công Đoàn
 • TTCM, Phó CTCĐ
 • 0947686533
 • huong.congiola@gmail.com
 • Cử nhân sư phạm GDCD