Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
5771/UBND-KTN 10/11/2020 Công văn, Triển khai công điện 2019 của tổng cục Thủy Lợi
42/2020/TT- BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ Giáo dục ban hành
5625/UBND-KGVX 02/11/2020 Công văn, Triển khai nghị định 119/2020/NĐ-CP
5324/UBND-KGVX 16/10/2020 Công văn, Thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 bảo đảm đúng quy định
5266/HD-UBND 13/10/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập
4003/BGDĐT-CNTT 07/10/2020 Thông báo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 – 2021.
37/2020 05/10/2020 Thông tư, Quy định về tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử (Thay thế TT53/2012 BGD ĐT)
58/KH-THPT-ĐGL 18/09/2020 Kế hoạch, Kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2020-2021
33/2020/TT-BGDDT 15/09/2020 Thông tư, Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.
29/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
31/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
Trang 1 / 3123»