Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục Việt Nam 2019, chính thức thực hiện ngày 01/07/2020