Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3320/BGDDT_GDTX 06/08/2021 Quyết định, Về việc Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Quyết định, Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
05/2021/QĐ-UBND 05/03/2021 Quyết định, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
79/QĐ-UBND 18/01/2021 Quyết định, Ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
538/UBND 01/01/2021 Quyết định, TRIỂN KHAI NGHỊ ĐINH 04/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
2200/QĐ-TTg 22/12/2020 Quyết định, Phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030
809/QĐ-TTg 10/06/2020 Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
137 25/02/2019 Quyết định, quy định tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm quản lý