Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
46/2020/TT-BGDĐT 24/11/2020 Thông tư, thông tư ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông mới, áp dụng từ ngày 11/1/2021.
42/2020/TT- BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ Giáo dục ban hành
37/2020/TT-BGDĐT 05/10/2020 Thông tư, Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
37/2020 05/10/2020 Thông tư, Quy định về tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử (Thay thế TT53/2012 BGD ĐT)
34/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư số 34/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái
Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
33/2020/TT-BGDDT 15/09/2020 Thông tư, Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.
29/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
31/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
25/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Trang 1 / 212»