Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
42/2020/TT- BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản Quy phạm Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
41/2020/TT-BGDĐT 03/11/2020 Thông tư, Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ Giáo dục ban hành
37/2020 05/10/2020 Thông tư, Quy định về tổ chức hoạt động sử dụng thư điện tử, trang thông tin điện tử (Thay thế TT53/2012 BGD ĐT)
33/2020/TT-BGDDT 15/09/2020 Thông tư, Quy định việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.
29/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
31/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
24/2020/TT-BGDĐT 25/08/2020 Thông tư, Thông tư Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
21 31/07/2020 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục
21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Thông tư, Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
18/2020/TT-BGDĐT 29/06/2020 Thông tư, Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
Trang 1 / 212»