Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/VBHN-BGDĐT 20/11/2023 Thông tư, Văn bản hợp nhất Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 16/2023/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023
12/2023/TT-BGDĐT 15/06/2023 Thông tư, Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
34/2021/TT-BGDĐT 30/11/2021 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng giáo viên mần non và phổ thông công lập;
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thay thế TT58 và TT 26, lớp 10 áp dụng 2022-2023, lớp 11 áp dụng 2023-2024, lớp 12 áp dụng 2024-2025.
19/2021/TT_BGDDT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc
21/2021/TT_BGDDT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
20/2021/TT-BGDĐT 01/07/2021 Thông tư, Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
03/2021-BNV 29/06/2021 Thông tư, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
16/2021/TT-BGDĐT 01/06/2021 Thông tư, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
02/VBHN-BGDĐT 04/05/2021 Thông tư, Văn bản khác, Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
12/2021/TT-BGDĐT 05/04/2021 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông
Trang 1 / 41234»