Thông báo HS khối 12

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Hiện nay nhà trường đã in xong giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của học sinh 12 và đã nhận giấy báo điểm của trường đại học tài chính Maketing. Yêu cầu học sinh khối 12 lên trường để nhận.

 Ban giám hiệu thông báo