KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HẰNG NĂM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Hướng dẫn số 16 – HD/BTCTW ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương; Công văn số 1248-CV/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đăk Nông về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 13/11/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Hướng dẫn số 438-HD/BTC ngày 13/11/2018 của Ban Tổ chức Huyện ủy Đăk Glong về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

Ngày 11/12/2018, Chi bộ trường THPT Đăk Glong tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Dự Hội nghị có mặt đầy đủ các đảng viên trong Chi bộ, phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thanh – Bí thư Chi bộ đã quán triệt một số nội dung quan trọng và yêu cầu mỗi đảng viên cần nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại để khắc phục trong thời gian sắp tới. 

Chi bộ tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của tập thể Chi ủy với các nội dung như:

– Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể.

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm.

– Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

– Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

– Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Tiếp theo đó, Chi bộ tiến hành kiểm điểm các cá nhân Cấp ủy và từng đồng chí đảng viên bắt đầu từ lãnh đạo. Sau khi các cá nhân đảng viên đọc bản kiểm điểm cá nhân đều nhận được các góp ý nhận xét của các đồng chí trong Chi bộ. 

Chi bộ tiến hành bỏ phiếu xếp loại Chi bộ và đảng viên năm 2018, kết quả như sau: 

– Xếp loại Chi bộ năm 2018: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Xếp loại đảng viên: 100% đảng viên xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó có 3 đồng chí được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, gồm: Đồng chí Lê Văn Lượng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Ngọc Lệ – Bí thư Đoàn TNCSHCM; đồng chí Cao Ngọc Luân – Thư ký Hội đồng nhà trường. 

Hội nghị kết thúc vào 17h 15’ phút cùng ngày. 

Tin bài: Thư ký