ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Lượt xem:

Đọc bài viết

ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Thời gian: 25/01 đến 02/02/2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.587

Số lượng đảng viên: 5.100.000

ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ – KỶ CƯƠNG – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN

BỐI CẢNH CHUNG

– Trên thế giới, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan với tốc độ chóng mặt, đẩy nhiều nước lâm vào cuộc khủng hoảng kép về y tế và kinh tế. Đại dịch tác động sâu rộng tới mọi phương diện của đời sống kinh tế-xã hội, làm thay đổi cách thức làm việc, sinh hoạt và giao tiếp của con người, buộc thế giới phải thích nghi với trạng thái “bình thường mới”. Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), do các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu ước giảm 4,4% trong năm 2020. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để khống chế dịch đã khiến thương mại đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng doanh nghiệp phá sản khắp thế giới, đặc biệt trong ngành hàng không, du lịch và bán lẻ.

Sau 8 năm đàm phán, ngày 15/10/2020, 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 5 đối tác đã ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tạo ra thị trường thương mại tự do lớn nhất thế giới với 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm hơn 30% dân số thế giới và GDP khoảng 27 nghìn tỷ USD, tương đương 30% GDP toàn cầu. RCEP là hiệp định toàn diện và chất lượng cao, mở ra cơ hội mới cho hợp tác thương mại đa phương ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi nền kinh tế thế giới đang suy thoái do tác động của đại dịch COVID-19.

– Ở trong nước, trong giai đoạn 5 năm qua, đặc biệt là năm 2020, mặc dù tình hình khu vực và thế giới biến chuyển nhanh chóng, khó lường, tình hình dịch COVID-19 và thiên tai, bão lũ, sạt lở nghiêm trọng chưa từng thấy ập đến với miền Trung và Tây Nguyên, song bằng nỗ lực và ý chí quyết tâm cao của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân, Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được những thành công quan trọng trong mọi lĩnh vực.

Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 quốc gia có nhịp độ phát triển kinh tế cao nhất trên thế giới trong năm 2020, duy trì mức tăng trưởng GDP trong 5 năm qua ở mức 5,8%. Lĩnh vực văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ tiếp tục phát triển và có tiến bộ trong nhiều mặt, như xóa nghèo cho người dân, số lượng hộ nghèo giảm từ 10% trong năm 2015 xuống còn 3% trong năm 2020. Quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế đạt được thành công quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Trong năm 2020, Việt Nam đã tổ chức thành công năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 và có nhiều hoạt động tích cực trên cương vị là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020- 2021.

Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế-xã hội và sự phát triển của đất nước. Do phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch COVID-19; từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC

1/1/2020: Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.
+ Với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công toàn diện, vang dội, trọn vẹn và thực chất: thành công về chất lượng nội dung, số lượng kỷ lục các văn kiện được thông qua, số lượng hơn 550 cuộc họp, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN; thành công trong bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân; và thành công trong quảng bá hình ảnh Cộng đồng ASEAN và Việt Nam hòa bình, ổn định phát triển thịnh vượng trong tâm thức của bạn bè quốc tế.

2/1/2020: Việt Nam triển khai các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021.
+ Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã đi được một nửa chặng đường trong nhiệm kỳ và để lại những dấu ấn đậm nét trong bối cảnh thế giới trải qua một năm đầy khó khăn do đại dịch COVID-19.

12/2/2020: Nghị viện châu Âu (EP) bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Việc thông qua các Hiệp định EVFTA và EVIPA tạo động lực mới cho mối quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và EU.

24/2/2020: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.

2/2020: Lần đầu tiên Việt Nam có ba trường đại học nằm trong bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi năm 2020 do Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố, gồm: Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

4/3/2020: Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan ra mắt. Việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

3/2020: Hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã vượt đợt hạn kỷ lục năm 2016. Về lâu dài, tác động của biến đổi khí hậu sẽ làm tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khốc liệt hơn.

1/4/2020: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. Từ ngày 1 đến 15/4 thực hiện cách ly toàn xã hội.

19/4/2020: Việt Nam tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trước việc Trung Quốc ngày 18/4/2020 thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa”.

28/4/2020: Thông tấn xã Việt Nam khởi xướng chương trình kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo cách thức rất đặc biệt: tạo lá cờ Tổ quốc bằng trang báo in. Độc giả cũng được đề nghị chụp hình lá cờ đỏ sao vàng và đăng lên mạng xã hội với hashtag #toiyeuvietnam để góp phần lan tỏa lòng tự hào dân tộc.

19/5/2020: Mười tờ báo in tại Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách mang lại trải nghiệm chưa từng có cho độc giả của mình: tô màu vào những hình tròn in trên trang báo để vẽ chân dung vị lãnh đạo vô cùng kính yêu. Đây cũng là ý tưởng sáng tạo báo chí của TTXVN.

20/5/2020: Lần đầu tiên trong lịch sử, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được khai mạc với hình thức họp trực tuyến từ Nhà Quốc hội (Hà Nội) tới 63 tỉnh, thành phố. Việc tiến hành họp trực tuyến là bước đổi mới và tiền đề để Quốc hội nghiên cứu cải tiến cách thức tổ chức các kỳ họp thời gian tới.

8/6/2020: Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

7/7/2020: Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 thông qua Quyết định của Hội đồng Công viên Địa chất toàn cầu công nhận Công viên Địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất toàn cầu.

15/7/2020: Gần 100 y bác sĩ của các bệnh viện hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền vùng chậu cực kỳ hiếm gặp là Trúc Nhi và Diệu Nhi.

22/7/2020: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Jacinda Ardern cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác chiến lược.

25/7/2020: Bệnh viện Đà Nẵng phát hiện ca dương tính với COVID-19 sau 99 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Từ tâm dịch Đà Nẵng, 14 tỉnh/thành cũng phát hiện các ca dương tính với COVID-19. Ngày 31/7 ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì dịch COVID-19 tại Việt Nam.

9-10/8/2020: Gần 867.000 thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, muộn hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu do tác động của dịch bệnh. Các hội đồng thi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo nghiêm túc, công bằng trong thi cử và an toàn về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ coi thi.

8 đến 10/9/2020: Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 theo hình thức trực tuyến, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam và các nghị viện thành viên AIPA khắc phục khó khăn, củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.

18 đến 20/10/2020: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng sau một tháng nhậm chức và lần thứ hai liên tiếp Thủ tướng mới của Nhật Bản chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên ngay sau khi nhậm chức.

20/9 đến 28/10/2020: Toàn bộ 63 Đảng bộ tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ và các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy.

12 đến 15/11/2020: Hội nghị cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với hơn 20 phiên họp cấp cao, trên 80 văn kiện được thông qua. Trong đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEF) giữa 10 nước ASEAN và 5 đối tác đã được ký kết.

10 và 11/2020: 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực miền Trung gây ra mưa lớn chưa từng có về cường độ và thời gian, gây ngập lụt trên diện rộng, thiệt hại về người và của cải. Đặc biệt, lũ dữ, sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế); Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam), Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến nhiều người chết, mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương này.

2 đến 5/12/2020: Hơn 1.200 đại biểu là những đại diện tiêu biểu của hơn 14 triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội.

3/12/2020: Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại  địa chỉ:http://daihoidang.vncung cấp thông tin về đại hội đảng bằng nhiều loại hình cho các cơ quan báo chí cũng như công chúng trong và ngoài nước.

27/12/2020: “Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh” đầu tiên.
+ Ngày 7/12/2020, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27/12 hàng năm làm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh.

9-10/12/2020: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tổ chức tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

29/12/2020: Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) chính thức được ký kết tại London. Hiệp định có hiệu lực từ 23h ngày 31/12/2020.

TÌNH HÌNH QUỐC TẾ

2020: Đại dịch COVID-19 hoành hành, gây khủng hoảng trên toàn cầu
+ Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã lây lan với tốc độ chóng mặt trên khắp thế giới, khiến khoảng 80 triệu người nhiễm và trên 1,7 triệu người tử vong (số liệu tính đến cuối năm 2020), đẩy nhiều nước lâm vào cuộc khủng hoảng kép về y tế và kinh tế.
+ Đại dịch tác động sâu rộng tới mọi phương diện của đời sống kinh tế-xã hội, làm thay đổi cách thức làm việc, sinh hoạt và giao tiếp của con người, buộc thế giới phải thích nghi với trạng thái “bình thường mới”.

2020: Kinh tế thế giới trải qua đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai
+ Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kinh tế toàn cầu ước giảm 4,4% trong năm 2020. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để khống chế dịch đã khiến thương mại đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng doanh nghiệp phá sản khắp thế giới, đặc biệt trong ngành hàng không, du lịch và bán lẻ.

3/1/2020: Tướng Soleimani – Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng sau một cuộc oanh kích của quân đội Mỹ ở sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq. Sự kiện này khiến quan hệ Mỹ-Iran đứng trước “lằn ranh đỏ” xung đột trong suốt cả năm 2020.

15/1/2020: Mỹ và Trung Quốc ký kết Thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1”. Thỏa thuận có hiệu lực từ ngày 14/2/2020. Khi đó thỏa thuận đã mở ra hy vọng về một sự khởi đầu mới trong giải quyết mối quan hệ tranh chấp thương mại kéo dài gần 2 năm giữa hai nền kinh tế nhất, nhì thế giới, song thực tế mối quan hệ giữa hai nước vẫn chìm sâu trong mâu thuẫn suốt năm 2020.

28/1/2020: Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố “Kế hoạch hòa bình Trung Đông” sau nhiều lần trì hoãn. Kế hoạch này được cho là có sự thiên vị dành cho Israel nên đã gây tranh cãi trong dư luận quốc tế cũng như vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Palestine.

31/1/2020: Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), chấm dứt 47 năm là thành viên của khối thương mại khu vực lớn nhất hành tinh này. Đến ngày 24/12/2020, Anh và EU chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực tạm thời từ ngày 1/1/2021.

29/2/2020: Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan ký thỏa thuận hòa bình lịch sử tại thủ đô Doha của Qatar, với sự chứng kiến của đại diện đến từ khoảng 30 quốc gia trên thế giới.

3/2020: Triều Tiên thực hiện liên tiếp 4 vụ thử tên lửa, vào các ngày 2/3, 9/3, 21/3, 29/3.

19/5/2020: Palestine tuyên bố ngừng tuân thủ mọi thỏa thuận đã ký với Israel và Mỹ.

21/5/2020: Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở với Nga, cáo buộc Nga liên tục vi phạm các điều khoản của hiệp ước. Đây là văn bản vốn được hai nước ký kết tại Phần Lan ngày 24/3/1992. Đến ngày 22/11/2020, Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước này.

Từ 27/5/2020: Làn sóng biểu tình phản đối phân biệt sắc tộc ở Mỹ lan rộng kể từ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Không chỉ diễn ra ở Mỹ, phong trào xuống đường đòi “quyền sống cho người da màu” còn diễn ra rầm rộ sau đó ở nhiều thành phố của Pháp, Đức, Bỉ, Anh, Italy, Hà Lan, Canada, Australia, Nam Phi, Thái Lan… với hàng trăm nghìn người tham gia.

9/6/2020: Triều Tiên cắt đứt đường dây liên lạc liên Triều. Sau đó một tuần, Triều Tiên cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong tại thị trấn biên giới với Hàn Quốc.

Từ 25/6 đến 1/7/2020: Nga trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp, với hơn 77% cử tri ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp.

13/7/2020: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông, cụ thể là Mỹ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển xung quanh Bãi Tư Chính của Việt Nam, bãi cạn Luconia ở ngoài khơi Malaysia, các vùng biển được coi là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Brunei và đảo Natuna Lớn thuộc quần đảo Natuna ở ngoài khơi Indonesia.

Từ tháng 8 đến 12/2020: Dưới sự trung gian của Mỹ, Israel bình thường hóa quan hệ ngoại giao chính thức với Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Sudan và Maroc.

4/8/2020: Hơn 2.700 tấn “bom phân bón” vốn vị lưu giữ ở cảng Beirut (Liban) trong 6 năm phát nổ, gây ra một cơn địa chấn mạnh 3,3 độ richter và khiến 200 người thiệt mạng và hơn 7.000 người bị thương sau thảm họa này

10/8/2020: Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch thăm dò khí đốt tại khu vực tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Thổ Nhĩ Kỳ với hai quốc gia thành viên EU là Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus. Căng thẳng bị đẩy lên cao độ khi các bên tổ chức tập trận ở phía Đông Địa Trung Hải, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ tập trận cùng Mỹ, còn Hy Lạp tập trận chung với Pháp, Italy và Cộng hòa Cyprus.

16/9/2020: Ông Yoshihide Suga-Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do cầm quyền-chính thức nhậm chức, trở thành Thủ tướng thứ 99 của Nhật Bản, thay thế người tiền nhiệm Shinzo Abe đã từ chức ngày 28/8/2020 vì lý do sức khỏe.

19/9/2020: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương tuyên bố khôi phục hoàn toàn các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc áp dụng với Iran.

27/9/2020: Bắt đầu bùng phát cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan ở khu vực Nagorny-Karabakh. Sau 6 tuần (từ 27/9 đến 10/11/2020) chiến sự đẫm máu đã làm hơn 5.000 người chết ở cả hai phía. Đây được coi là cuộc chiến tồi tệ nhất giữa Armenia và Azerbaijan kể từ năm 1994. Đến ngày 9/11/2020, Armenia và Azerbaijan đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian.

3/11/2020: Người dân Mỹ bầu cử Tổng thống thứ 46

+ Đây là cuộc bầu cử bất thường nhất trong lịch sử nước Mỹ.

+ Cuộc đua diễn ra khi đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát nhưng gần 160 triệu cử tri Mỹ – một con số kỷ lục – đã tham gia bỏ phiếu dưới nhiều hình thức. Với việc giành được hơn 81 triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

+ Những tranh cãi dai dẳng và cuộc chiến pháp lý sau ngày bầu cử 3/11, đặc biệt cuộc “đại náo” tòa nhà Quốc hội Mỹ của người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump ngày 6/1 được coi là sự kiện chưa từng có tiền lệ, đã khoét sâu sự chia rẽ, bất đồng trên chính trường và xã hội Mỹ.

4/11/2020: Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

15/11/2020: Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã được ký kết giữa 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng 5 đối tác (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand), sau 8 năm đàm phán.
+ Hiệp định tạo ra thị trường thương mại tự do lớn nhất thế giới với 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm hơn 30% dân số thế giới và GDP khoảng 27 nghìn tỷ USD, tương đương 30% GDP toàn cầu.

17/11/2020: Iran chính thức thừa nhận rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (gọi tắt là JCPOA). Động thái này của Iran được xem là để trả đũa Mỹ và phương Tây.

24/11/2020: Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona qua đời ở tuổi 60 sau một cơn đau tim đột ngột.

27/11/2020: Nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh bị một nhóm tay súng ám sát ở thành phố Absard thuộc khu vực Damavand, miền Đông Iran. Vụ việc tiếp tục khơi mào làn sóng bạo lực mới giữa Iran với Israel và Mỹ.

1/12/2020: ASEAN và EU nâng cấp quan hệ lên thành Đối tác chiến lược.

14/12/2020: Anh phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Biến thể có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với những biến thể khác khiến số ca nhiễm mới, nhập viện, tử vong do COVID-19 tăng chóng mặt ở Anh và nhiều quốc gia khác.

30/12/2020: Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đạt nhất trí “về nguyên tắc” đối với Hiệp định đầu tư toàn diện, sau 7 năm đàm phán.

Theo https://daihoidang.vn/