Chuyên đề năm 2023 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Chiều ngày 31/03/2023, chi bộ trường THPT Đắk Glong đã triệu tập 27 đảng viên trong chi bộ tham gia học tập và nghiên cứu chuyên đề tại phòng hội đồng trường. Các đảng viên tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.

Nội dung chuyên đề:

– Phần thứ nhất: Quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Phần này, tài liệu làm rõ các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vai trò của văn hóa; tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, vai trò của con người và xây dựng con người.

– Phần thứ hai: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng văn hóa, con người Đắk Nông. Phần này tập trung nêu rõ về quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người qua các kỳ đại hội, trong đó Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời, đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người đắk nông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, như: (i) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người Đắk Nông trong sự nghiệp đổi mới và mục tiêu phát triển bền vững; (ii) Coi trọng xây dựng văn hóa trong Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh; (iii) Đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng 4.0; (iv) Tập trung xây dựng con người Đắk Nông “văn minh – nhân ái – nghĩa tình” trong cuộc sống.

– Phần thứ ba: Một số bài viết, nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa như: Thư gửi Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai; Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa 1951; Bài nói tại Hội nghị Đại biểu những người tích cực trong phong trào văn hóa quần chúng …

Chuyên đề nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

 

Tin, ảnh: Ban biên tập