Chi bộ Trường THPT Đắk Glong tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành khóa XI.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch và hướng dẫn của Tỉnh ủy Đắk Nông, huyện ủy Đắk Glong, chiều ngày 14/4/2023 chi bộ trường THPT Đắk Glong tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo” của Ban chấp hành khóa XI cho 27 đảng viên trong chi bộ.

Thầy Lê Văn Hà- Bí thư chi bộ báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW

Trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW,chi bộ đã nêu rõ trong 10 năm chi bộ nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiều mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra, cụ thể:

 Ngay sau khi Nghị quyết số 29-NQ/TW được ban hành, chi bộ trường THPT Đắk Glong đã nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đến toàn bộ đảng viên chi bộ và quần chúng trong đơn vị.  Qua 10 năm thực hiện, chi bộ trường THPT Đắk Glong cũng đạt được một số thành tựu trong các lĩnh vực như Lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo; Đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của Giáo dục, Đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan; Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dụng xã hội học tập; Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó chi bộ cũng đã chỉ ra được một số tồn tại hạn chế, nguyên nhân trong 10 năm thực hiện Nghị quyết và nêu lên được phương hướng tạo đột phá trong thời gian tới với 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Các đảng viên tham gia  tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW